Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2028 1714
Reposted frombloodymonk bloodymonk viatruesoup truesoup
Reposted fromweightless weightless viamissmiserable missmiserable
7471 ad8f 500
Reposted fromflyingpig flyingpig viaatranta atranta
9186 2e57
Reposted fromkonwalia konwalia viamissmiserable missmiserable
6909 a76f
Reposted fromthe-devil-inside the-devil-inside viascorpix scorpix
3796 8377
Reposted fromfearnopain fearnopain viaOnly2you Only2you
2372 1230
Reposted fromtaSowa taSowa viascorpix scorpix
4391 9b6c
Reposted frombloodymonk bloodymonk viathefirstdrop thefirstdrop
1968 a1ec 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viastrangeee strangeee
Reposted frompanimruk panimruk viacaraseen caraseen
2697 fe2d
Reposted fromcalifornia-love california-love
Nigdy nie uciekała, broniła się albo ulegała, żartowała albo klęła i biła. Jej świat był tam gdzie ona. Tylko się czasem zmieniał. Raz był fajny, raz okropny, ale przecież nie ucieknie się od świata.
— Igor Ostachowicz "Zielona wyspa"
Reposted bygorzkiewspomnieniabeetleMirrrr96invincibledoopeeternaljourneyperfectsense
Mama, jeśli ktoś okazuje się dla niej miły, jest tak zaskoczona i szczęśliwa, że nie chce kogoś takiego puścić. Gada i gada, najchętniej by się przytuliła i zaproponowała przyjaźń na wieki.
— Igor Ostachowicz "Zielona wyspa"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl